ประวัติวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
ประวัติวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง


ประวัติวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
1. ประวัติความเป็นมา
  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  เดิมชื่อวัดราษฎร์สามัคคี  หรือปัจจุบันชาวจังหวัดหนองคายรู้จักในนาม       “วัดหลวงพ่อดำ” ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 206  หมู่ที่ 6 ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) บ้านโนนธาตุ  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  สร้างเมื่อวันที่  1  มกราคม  2475  บนพื้นที่  23 ไร่เศษ  ตามประวัติกล่าวว่า  ก่อนหน้าที่จะสร้างวัด  ชาวบ้านยังไม่มีประจำหมู่บ้าน  เมื่อถึงเทศกาลงานบุญ  หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ชาวบ้านจะต้องเดินทางไปร่วมทำบุญที่บ้านคำแค  ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านของตน  ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการเดินทาง  การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  ดังนั้นเมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2470  มีชาวบ้านโนสังข์กลุ่มหนึ่ง  ประกอบด้วยนายเกิด  มาตทะสุทธิ์   นายดี  กิริยา  นายมั่น  สีสุระ  นายเบ้า  จิตประเสริฐ  นายคอด  พรมภิภักดิ์  นายคูณ  หมั่นพลศรี  นายคูณ  จันทรินทร์  นายอุ้ย  สุขเสริม  และชาวบ้านคนอื่นๆ  จึงได้ร่วมใจกันแผ้วถางป่าเพื่อสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นทางทิศตะวันตก  ตั้งชื่อว่า  วัดราษฎร์สามัคคี  และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  เมื่อวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2536  เพราะในวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือ พระบรมสารีริกธาตุ  และโบราณวัตถุมงคลมากมาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อ ปี พ.ศ.2551
 
2. รายนามเจ้าอาวาส
  หลังจากชาวบ้านโนนสังข์ได้สร้างวัดราษฎร์สามัคคีแล้ว  ได้นิมนต์พระภิกษุมาเพื่อจำพรรษา  และมีพระภิกษุ  สามเณร  เที่ยวจาริกมาพักที่วัดนี้อย่างต่อเนื่อง  จนปรากฏมีเจ้าอาวาสปกครอง  ตั้งแต่ก่อตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน  ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. พระอธิการบุญมี  กตปุญฺโญ พ.ศ. 2475 – 2500
2. พระอธิการบุญมี  ถาวโร พ.ศ. 2500 – 2508
 3. พระอธิการพวน  ภูริปญฺโญ พ.ศ. 2525 – 2531
 4. พระครูสุญาณโสภิต (วิรัช  วีรญาโณ) พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน


งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การศึกษา  และถาวรวัตถุ
  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  เป็นวัดที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม  โดยเปิดสอนกรรมฐานแก่ผู้สนใจศึกษาหลักธรรมคำสอน  และปฏิบัติธรรม  ทั้งเด็ก  เยาวชน  และพุทธศาสนิกประชาชนทั่วไป  มีสถานศึกษา  และสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดหนองคายส่งนักเรียนเพื่อเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมตลอดทั้งปี  เช่น  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  โรงเรียนอนุบาลสาริกา  โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  ฯลฯ  โดยวัดพระธาตุราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และการศึกษาดังต่อไปนี้
  เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย  แห่งที่ 8 เปิดสอนทั้งสมถกรรมฐาน  และวิปัสสนากรรมฐาน  แก่ผู้ที่สนใจศึกษาตลอดทั้งปี  มีพระครูสุญาณโสภิต  เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ฯ  และเป็นพระอาจารย์สอนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติแบบพองหนอ  ยุบหนอ  จากพระอาจารย์ภัททันตะ อาสภมหาเถระ  และผ่านการฝึกปฏิบัติกรรมฐานแบบพุทธโธ  หลักสูตรคุรุสาสมาธิ รุ่นที่ 2 พระเวทย์  จากสถานบันพลังจิตตานุภาพ  โดยมีพระธรรมมงคลญาณ  (วิริยังค์  สิรินธโร) เป็นผู้สอน  ผู้สนใจเรียนกรรมฐาน  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 042-990-505  
  แผยแผ่พระพุทธศาสนาทางวิทยุศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  FM. 106.25 MHz.  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุก  จัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อเผยแผ่ธรรมะ  ตั้งแต่ ปี  พ.ศ. 2550  เป็นต้นมา  พุทธศาสนิกชน  และผู้มีความสนใจฟังธรรมะสามารถรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  โดยพระครูสุญาณโสภิต  ได้ตั้งแต่เวลา  16.00 – 17.30  น.  เป็นประจำทุกวัน  สามารถรับฟังได้ทางวิทยุ  และระบบออนไลน์ที่  www.pty.ac.th  

ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนนักธรรมชั้นตรี - โท - เอก บาลีประโยค 1-2 เปรียญธรรม 3 ประโยค และสามัญศึกษา ชั้น ม. 1 – ม. 6 โดยจัดตั้งโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา  ปัจจุบัน (2560) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  หรือ สมศ. มีพระครูสุญาณโสภิตเป็นผู้จัดการโรงเรียน  ฯ  มีพระครูอนุกูลวรกิจ เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ  เปิดรับสมัครเยาวชนชาย  บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อบวชเรียนเขียนอ่านทุกปีการศึกษา

  ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  และเยาวชน  นอกจากส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ  สามเณรแล้ว  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ยังส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก  เยาวชนที่ยากจน  ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน  ได้รับโอกาสศึกษาต่อ  ในปี  พ.ศ. 2556 จึงได้เปิดโรงเรียนขึ้นในนาม “โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา” สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนการกุศลแห่งแรกในจังหวัดหนองคาย  เปิดสอนนักเรียนเยาวชนชาย  หญิงตั้งแต่ชั้น  ม.1-ม.6 เรียนฟรี  มีรถรับส่งฟรี  และไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนเข้าวัดทุกวัน  ได้ศึกษาธรรมศึกษา  ศาสนพิธี  และส่งเสริมการออมโดยระบบสหกรณ์ร้านค้า  ปัจจุบันมีพระครูสุญาณโสภิต  เป็นผู้รับใบอนุญาต ฯ  มี  ดร.สุรศักดิ์  รักขพันธ์  ณ  หนองคาย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ฯ


  ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อดำ  ในปี  พ.ศ. 2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ  สามเณร  เด็ก  เยาวชนในเขตจังหวัดหนองคายที่มีผลการเรียนดี  พฤติกรรมดี  มีฐานะยากจน  เป็นประจำทุกปี  ปีละกว่า 100 ทุนการศึกษา


  การก่อสร้างถาวรวัตถุ  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  มีการดำเนินเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา  เพื่อใช้เป็นสถานที่กระทำสังฆกรรม  กุฏิที่พังสงฆ์  และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม  ตลอดถึงสถานที่เรียนหนังสือ  โดยทางวัดมีถาวรวัตถุที่สำคัญคือ  โรงอุโบสถ 1 หลัง  กุฏิที่พักสงฆ์  7 หลัง  อาคารเรียน  2 หลัง  โรงครัว (หอฉัน) 1 หลัง  กุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม  8 หลัง  และโดยเฉพาะปัจจุบัน  ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ใหม่  เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  แทนเจดีย์องค์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรม  และได้ประกอบพิธีเปิดกรุไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น  ซึ่งองค์เจดีมีทั้งหมด 3 ชั้น สูง 39 เมตร  กว้าง 35.66 เมตร  ทรงระฆังคว่ำ  ศิลปะแบบลุ่มน้ำโขง  ตั้งงบประมาณการก่อสร้าง 27,000,000.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท)  ขณะนี้มีความคืบหน้ไปตามลำดับ

  ปัจจุบันวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ยังคงดำเนินงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ทั้งด้านการปฏิบัติธรรม  การสอนธรรมะ  ส่งเสริมการศึกษาทั้งพระภิกษุ  สามเณร  และเด็กเยาวชน  ควบคู่ไปกับการสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา  พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคปัจจัยในการส่งเสริมการดำเนินงานทางพระพุทธศาสนาของทางวัด  ฯ  ติดต่อได้ที่วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  เลขที่ 206  หมู่ที่ 6  ถนนมิตรภาพ  บ้านโนนธาตุ  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  43000  โทร. 042-990-505 พระครูสุญาณโสภิต  เจ้าอาวาสวัด ฯ  โทร. 096-363-7319  บัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาหนองคาย  ชื่อบัญชีวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  เลขที่ 413-1-362899  

ติดตามข่าวสารของทางวัดพระธาตุราษฎร์บำรุงได้ที่
    1. Website : www.pty.ac.th (ฟังวิทยุธรรมะออนไลน์)
    2. Facebook fanpage : หลวงพ่อดำ วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง จ.หนองคาย
    3. วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  โทรศัพท์ : 042-990-505
    4.สถานีวิทยุศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง Fm. 106.25 Mhz. โทร.042-990-605