โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในเป็นวิธีการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือ หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา

รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน

ความก้าวหน้าการจัดทำมาตรฐานการศึกษาภายใน เป็นรายมาตรฐาน

มาตรฐานด้านผู้เรียน

 • มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 • มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 • มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
 • มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 • มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 • มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 • มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนอยางรอบด้าน
 • มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา เต็มศักยภาพ
 • มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎ กระทรวง

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 • มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรุลเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ กำหนดขึ้น

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 • มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น