โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา
วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.หนองคาย
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๑

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  เลขที่  ๒๐๖/๖  บ้านโนนธาตุ  ถนนมิตรภาพหนองคาย-อุดรธานี  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคายสังกัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๑  เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่  ๓  และช่วงที่  ๔  หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖
ปัจจุบันมี  พระครูสุญาณโสภิต  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุงและเจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ  เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการโรงเรียน  มี  พระมหาธราบุญ  จิรชีโว  เป็นอาจารย์ใหญ่  มี  พระครูอุดมธรรมานุกิจ  และพระมหาวิเชียร  อินธิจักร  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  พร้อมทั้งมีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เป็นพระภิกษุและฆราวาสร่วมกันบริหารจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  ตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดย  พระครูสุญาณโสภิต  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ชื่อว่า  “โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  วัดราษฎร์สามัคคี”  ต่อมา  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา”  ตามชื่อเดิมของ  “วัดราษฎร์สามัคคี” ที่เปลี่ยนไปเป็น  “วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง”    ในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาโดยยึดคำขวัญ  คือ  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  ได้แก่

๑.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับช่วงชั้นที่  ๓-๔
๒.  จัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
๓.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย  และเศรษฐกิจพอเพียง
๔.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ต้องการบวชเรียน
๕.  ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการจัดการศึกษา

ปรัชญาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คือ  ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  แปลว่า  ปัญญาเป็นรัตนะ  ของเหล่านรชน 

วิสัยทัศน์ของการพัฒนา  เน้นต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาครูให้เป็นผู้สอนอย่างเชี่ยวชาญ   และพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำทางวิชาการ  พร้อมด้วย เป้าหมายของโรงเรียน  ที่ต้องการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน  ปรับเปลี่ยนการสอนของครู  และบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  ให้เป็นผลเด่นชัด
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  แบ่งออกเป็น  ๒  ฝ่าย  ได้แก่  ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายกิจการนักเรียน  ทำหน้าที่บริหารจัดการภายใต้การกำกับงานของอาจารย์ใหญ่  แต่ละฝ่ายจะมีการจำแนกงานย่อย  แล้วมีเจ้าหน้าที่ประจำงานนั้นๆ  โดยการทำงานเน้นประโยชน์ให้เกิดแก่นักเรียนอย่างเต็มที่  เพราะเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา  และอยู่ภายในการกำกับดูแลของผู้จัดการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างใกล้ชิด

 

โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งในและต่างประเทศ  ดังนี้


พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาดีเด่น  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานการศึกษา  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่นระดับจังหวัดหนองคาย  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  กรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  เป็นรอบแรก  และผ่านการประเมินทุกมาตรฐาน
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ได้รับรางวัลวิจัยปฏิรูปการเรียนรู้ยอดเยี่ยม  จากการประชุมวิชาการนานาชาติ  ครั้งที่  ๑  จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

และนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ  ครั้งที่  ๒  จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  ของโลก  ณ  กรุงสต๊อกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน  ร่วมกับนักวิชาการด้านไอซีทีทั่วโลก  และรางวัลยิ่งใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจที่สุด  คือ  โรงโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลอินฟอร์เมชั่น ฟอร์ ออล  โปรมแกรม  หรือ  ไอเอฟเอพี  ๒๐๐๘  เป็น  ๑  ในห้ารางวัลของโลก  เป็นอันดับ  ๑  ของทวีปเอเชีย  จากองค์การการศึกษา  วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรม  แห่งสหประชาชาติ  หรือองค์การยูเนสโก  จากการส่งผลงานการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ  แข่งขันทั่วโลก  จนโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยาได้รับเกียรติในครั้งนี้  ในการนี้  ได้รับการเสนอข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ยูบีซี  ได้รับการตีพิมพ์ข่าวทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด  เดลินิวส์  ไทยรัฐ  และคมชัดลึก  และสื่อวิทยุ  นอกจากนี้  ยังทำให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไป  

ต่อมา  โรงเรียนยังได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการประชุมทวิภาคีของกระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย  ณ  กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  และยังได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงานในการสัมมนาระดับชาติขององค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันเฉียงใต้  หรือซีมีโอ  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  จึงได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม  แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันเสมอมา      
และที่นับว่าเป็นเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยาและวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  คือ  การได้ถวายการต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาศาสนาแห่งชาติภูฏาน  และองค์การว่าด้วยสิทธิเด็กและสตรี  หรือยูนิเซฟ  แห่งภูฏาน  ภายใต้กำกับของสหประชาชาติ  เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน  โดยถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเฉลิมฉลองในการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดี  จิกมี  วังเกล  นัมชุก  แห่งราชอาณาจักรภูฏาน 

 

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๔๙-๒๕๕๓


๑.  การปฏิรูปการจัดการศึกษา
๒.  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  สุขภาพ  อนามัย  และความปลอดภัยของนักเรียน
๔.  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

ด้านทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา งบประมาณ  และชุมชน 


โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ของวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  ประมาณ  ๑๐  ไร่  มีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน  ๔  ไร่  เป็นพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ  อีกประมาณ  ๖  ไร่  มีอาคารเรียนรวม  ๑  หลัง  อาคารที่พักนักเรียน  ๑  หลัง  อาคารกิจกรรม  ๑  หลัง  มีห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  ห้องพักครู  ห้องพักนักเรียน  ห้องประชุม  ห้องกรรมการนักเรียน  ห้องสำนักงาน  โรงครัว  ห้องน้ำ  และห้องกิจกรรมชมรมนักเรียน 
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์  ทั้งหมด  ๑๘  เครื่อง  ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  ๑๒  เครื่อง  ให้บริการนักเรียน  ๒  เครื่อง  ใช้ในงานบริหาร จำนวน  ๔  เครื่อง  ทุกเครื่องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้  ครูส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับทำงานและใช้สอนนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำนักงานและสื่อการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานและให้บริการทางวิชาการแก่ครูและนักเรียน
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนมีทั้งภายในและและภายนอกโรงเรียน  ที่สามารถให้บริการนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้  ทั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนวิชาการทางพระพุทธศาสนา  โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
สภาพชมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย  และเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  มีการประกอบอาชีพรับราชการ  ค้าขาย  เกษตรกรรม  และรับจ้าง  การคมนาคม  สื่อสาร  และสาธารณูปโภคสะดวก  สามารถติดต่อกับหน่วยงานราชการได้สะดวก  ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาส่วนมาก  มีการประกอบพิธีทำบุญเนื่องในวาระต่างๆ  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนหลายด้าน  เช่น  อาหาร  ที่พักอาศัย  เงินบริจาค  เป็นต้น

 

ภารกิจของโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา


๑.  ดำเนินการพัฒนาระบบในการบริหารจัดการศึกษาภายในให้เป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ชัดเจน  ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพิ่มมากขึ้น  ใช้กิจกรรมร่วมกันคิดร่วมกันทำในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
๒.  พัฒนาให้ครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครงงาน  จัดครูเข้ารับการอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานเพื่อฝึกทักษะในการคิดของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  จนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 

ทิศทางในการดำเนินงาน


๑.  บริหารและจัดการเรียนรู้  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  และมีคุณธรรมนำความรู้
๒.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องบูรณาการกัน
๓.  พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำทางการศึกษา  มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานอย่างมืออาชีพ
๔.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้
อย่างหลากหลาย  เน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕.  พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา

 

ระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๔๙-๒๕๕๓  โรงเรียนจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา  ดังนี้


๑.  พัฒนา  เพิ่มความรู้  เทคนิค  และทักษะการสอนให้ครูอย่างต่อเนื่อง
๒.  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  บาลี  อังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
๓.  พัฒนาการบริหารงานโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วยแนวคิด  PDCA  หรือทฤษฎีอื่นที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทำงานที่ดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรที่ดี
๔.  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพื่อเป็นหลักประกันการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกหรือตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น
๕.  ผลผลิตที่สำคัญคือ  คุณภาพของนักเรียน  นักเรียนของโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา  จะต้องเป็นผู้มีกิริยามารยาทงาม  ขยันหมั่นเพียร  มีนิสัยรักการอ่าน-เขียน  มีความกตัญญู  มีความอดทน  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และที่สำคัญที่สุดมีความซื่อสัตย์สุจริต  พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป